(Fashion Feud Finals 2010/ Photos by: Jing Zhu)

(Fashion Feud Finals 2010/ Photos By: Josh Mehler)